Golda Meir

Golda Meir

Golda Meir

1898-1978. Prawdziwe nazwisko Golda Mabovitz, izraelska polityk i premier.